|  Hlavná stránka  |  Aukcia  |  Autá  |  Služby  |  O nás  |  Otázky & Odpovede  |  Ochrana osobných údajov  |  Kontakt  | 
 
Všeobecné podmienky SAA
 
 

Všeobecné podmienky SLOVAK AUTO AUCTION pre predaj jazdených motorových vozidiel prostredníctvom internetovej aukcie

1. Základné pojmy

1.1 Pod "SAA" sa rozumie SLOVAK AUTO AUCTION, (St. Patrick Holding, s.r.o.) so sídlom na Hraničná č.16, 821 05 Bratislava, IČO 45 334 536. SAA je oprávnená podnikať v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel a má postavenie sprostredkovateľa predaja ojazdených vozidiel s právom vystavovania kúpnych zmlúv za majiteľov vozidiel ponúkaných na aukcii.

1.2 Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ.

1.3 Pod "Vozidlom" sa rozumie ojazdené motorové vozidlo určené k prevádzke na pozemných komunikáciách umiestnené v internetovej Aukcii SAA. Vozidlo môže parkovať v areáli SAA, alebo u dodávateľa.

1.4 Pod "Partnerom" sa rozumie podnikateľský subjekt registrovaný v databáze SAA, ktorý má záujem kúpiť jedno alebo viac vozidiel, ktoré sú alebo budú ponúkané v Internetovej aukcii na www.SAAauction.sk

1.5 Pod "Internetovou aukciou" sa rozumie postup SAA pri ponukách Vozidiel k predaju Partnerom, ktorí nie sú spotrebitelia, pri podávaní návrhov kúpnych zmlúv Partnermi a výberu kupujúcich zo strany SAA.

1.6 Pod "Kúpnou cenou" sa rozumie cena, ktorú Partner v rámci aukcie ponúkol za kúpu vozidla a potvrdená SAA ďalej podľa článku 2.3., zvýšená o čiastku podľa aktuálneho cenníka, ktorá predstavuje administratívny poplatok za predaj vozidla. "Kúpna cena" je cena vozidla s DPH.

1.7 Pod "Auction fee" sa rozumie sprostredkovateľský poplatok za poskytnutú službu spoločnosťou SAA vo výške podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke SAA.

2. Návrh kúpnej zmluvy

2.1 Pokiaľ je pred prístupovým menom a heslom Partnera pri konkrétnom vozidle ponúkaného v internetovej aukcii, zadaná cenová ponuka, tak sa má zato, že dotknutý Partner predložil SAA v okamžiku takéhoto zadania návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej sa zaväzuje Vozidlo od SAA za navrhnutú cenu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok odkúpiť. Partner je viazaný svojou predloženou ponukou a je oprávnený iba kedykoľvek do ukončenia aukcie ponúknutú cenu zvýšiť.  

2.2 Pod „BUY NOW" sa rozumie spôsob predaja motorových vozidiel mimo prebiehajúcu aukciu, resp. aj počas nej, kedy má kupujúci právo ponúknuť cenu na vozidlo „podstatne vyššiu" ako je vyvolávacia cena. Následne sa dražba vozidla končí, resp. vozidlo nebude ponúknuté do dražby a predávajúci je oprávnený s kupujúcim bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu. Za „podstatne vyššiu" sa považuje cena, ktorá je vyššia ako cena vyvolávacia, a ktorú predávajúci akceptuje ako kúpnu cenu.

2.3 Predmetom kúpnej zmluvy je Vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, v akom v okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy stojí a leží, vrátane všetkých prípadných zjavných či skrytých vád. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom predaja sú použité vozidlá, SAA ako sprostredkovateľ neposkytuje žiadnu záruku na Vozidlo s výnimkou prípadne trvajúcich záruk poskytovaných na vozidlo výrobcom alebo predajcom. Kupujúci súhlasí s tým, aby posúdenie opodstatnenosti prípadnej reklamácie Vozidla voči predávajúcemu vykonala spoločnosť SAA vo forme arbitráže a následne určila postup, akým bude reklamácia vybavená, pričom sa zaväzuje akceptovať spôsob vybavenia reklamácie určený SAA.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Nový užívateľ je povinný vyplniť registračný formulár a odsúhlasiť znenie VOP. Po overení údajov sa SAA zaväzuje umožniť užívateľovi prístup do internetovej Aukcie SAA.

3.2 SAA bez zbytočného odkladu, maximálne do troch pracovných dní, po uplynutí termínu pre zadávanie cenových ponúk, teda po uzatvorení aukcie rozhodne, či uzatvorí kúpnu zmluvu s Partnerom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku, alebo či Vozidlo na základe predložených ponúk z dôvodu nízkych predložených cien nepredá; v takomto prípade môže SAA vozidlo zaradiť do novej internetovej aukcie či naložiť s ním inak.

3.3 Kúpna zmluva ohľadom konkrétneho vozidla je uzatvorená momentom, kedy SAA potvrdí telefonicky, alebo elektronickou poštou Kupujúcemu akceptáciu jeho ponuky a následne s ním podpíše písomnú kúpnu zmluvu.

3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu vozidla a Auction fee na základe dvoch faktúr vystavených SAA do troch pracovných dní od jej doručenia; za doručenie faktúry sa považuje aj jej doručenie faxom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoj záväzok k úhrade Kúpnej ceny či jej časti proti akémukoľvek záväzku SAA voči kupujúcemu. V prípade neuhradenia Kúpnej ceny alebo Auction fee bude kupujúcemu zastavená možnosť prihlasovania sa a nakupovania na portáli www.SAAauction.sk.

3.5 Nebezpečenstvo škody na Vozidle prechádza na Kupujúceho v okamžiku prevzatia vozidla na základe ktorého bude medzi stranami podpísaný preberací protokol. Vlastnícke právo k Vozidlu prechádza na Kupujúceho v momente zaplatenia celej Kúpnej ceny vozidla a Administratívneho poplatku za vozidlo.

3.6 SAA odovzdá vozidlo vrátane všetkých jeho súčastí aj s príslušenstvom, technickým preukazom a ostatnými dokladmi, potrebnými k prevedeniu zmien v evidencii motorových vozidiel, bez zbytočného odkladu po prechode vlastníctva k Vozidlu podľa dohody s Kupujúcim.

3.7 Kupujúci môže bezplatne parkovať v areáli SAA s vydraženým Vozidlom maximálne 14 dní od výzvy SAA na prevzatie Vozidla. Za výzvu na prevzatie Vozidla sa pokladá potvrdenie o prijatí platby za Vozidlo, ktoré je zároveň potvrdením o prechode vlastníckeho práva na Vozidlo, zaslené emailom. Po 14 dňoch po výzve SAA bude SAA kupujúcemu účtovať poplatok za parkovanie Vozidla. 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a záverečné ustanovenia

4.1 SAA je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy formou oznámenia zaslaného Kupujúcemu elektronickou poštou alebo faxom v prípade meškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny alebo jej časti najmenej 3 pracovné dni; úhradou kúpnej ceny a Auction fee sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na faktúrach na bankové účty. SAA je oprávnená požadovať od Kupujúceho v prípade neuhradenia Kúpnej ceny Zmluvnú pokutu vo výške 3% z konečnej ceny vozidla vrátane DPH za porušenie jeho záväzku zaplatiť včas Kúpnu cenu vozidla; kupujúcemu bude zastavená možnosť prihlasovať sa a nakupovať na portáli www.SAAauction.sk.

4.2 Po odstúpení od kúpnej zmluvy môže SAA akceptovať podľa článku 3.2 ponuku Partnera, ktorý zadal druhú najvyššiu ponuku a ktorý sa tak stane kupujúcim.

4.3 Týmito Všeobecnými podmienkami neupravené práva a povinnosti SAA, ako predávajúceho tak aj Kupujúceho sa riadia právnou úpravou Obchodného zákonníka, najmä úpravou kúpnej zmluvy, ak nie je uvedené inak.

4.4 Všetky prípadné vzniknuté spory z kúpnych zmlúv uzatvorené podľa týchto kúpnych zmlúv a Všeobecných podmienok alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporu o jej platnosť) budú podliehať rozhodnutiu vecne a mieste príslušnému súdu v sídle SAA.

4.5 Partner vyhlasuje, že ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje dobrovoľne plniť. Zároveň partner súhlasí so zasielaním informačných mailov o pripravovaných internetových aukciách. 

4.6 Postup pri vybavovaní prípadných nárokov z vád motorových vozidiel, resp. postup pri uplatňovaní reklamácii sa spravuje príslušnými ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.7. Akékoľvek chyby, alebo vady na zakúpenom vozidle, ktoré nie sú v súlade s preberacím protokolom a informačnými údajmi na internete v súvislosti s predmetom kúpi v čase predaja, má nárok kupujúci reklamovať prostredníctvom arbitráže, ktorá je plne v právomoci St. Patrick Holding s.r.o., iba v prípade, že k reklamácii príde do 72 hodín po zakúpení vozidla a najazdenie viac ako 200 kilometrov, po tomto termíne akékoľvek reklamácie ako bezpredmetné.

<< naspäť