|  Hlavná stránka  |  Aukcia  |  Autá  |  Služby  |  O nás  |  Otázky & Odpovede  |  Ochrana osobných údajov  |  Kontakt  | 
 
Ochrana osobných údajov
 
 

informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

 

Prevádzkovateľ: spoločnosť St. Patrick Holding s.r.o., IČO: 45334536  (ďalej len „prevádzkovateľ").

 

Spoločnosť St. Patrick Holding s.r.o., IČO: 45334536 môže vystupovať v rámci spracúvania osobných údajov aj ako sprostredkovateľ a to predovšetkým v prípade, ak aukcie vykonáva na základe poverenia tretej osoby, ktorá určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov, vrátane okruhu dotknutých osôb a rozsahu spracúvania osobných údajov. Jedná sa predovšetkým o aukcie, po skončení ktorých odpredaj vozidiel vykonáva tretia osoba, pre ktorú bola aukcia vykonaná. V uvedenom prípade spoločnosť St. Patrick Holding s.r.o., spracúva osobné údaje účastníkov aukcie len na riadne zabezpečenie priebehu aukcie  a údaje o najvyšších ponukách na kúpu vozidla spolu s údajmi dotknutej osoby odovzdá tretej osobe, v mene ktorej bola aukcia vykonaná. Spoločnosť St. Patrick Holding s.r.o., môže spracúvať osobné údaje ako sprostredkovateľ aj v prípade, ak len sprostredkúva predaj vozidla ktoré je v čase predaja vo vlastníctve tretej osoby a jedná sa o systematickú činnosť vykonávanú v mene tretej osoby (spravidla podnikateľa).

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä účastníci aukcií organizovanými prevádzkovateľom, záujemcovia o uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom za účelom kúpy alebo predaja vozidla, kontaktné / splnomocnené osoby a štatutári záujemcov alebo zmluvných strán (ďalej len „dotknutá osoba").

 

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľovi poskytuje iná osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Nariadenia alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky prevádzkovateľa do 5 pracovných dní preukázať.

 

Vylúčenie zodpovednosti: Táto informácia sa týka výlučne spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Za spracúvanie osobných údajov vykonávané tretími stranami, spracúvajúcimi osobné údaje výlučne na vlastné účely, prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

Na aké ÚČELy prevádzkovateľ spracúva  osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ, v rámci prevádzkovania internetovej aukcie a pri predaji vozidiel spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

-   zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,

-   riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,

-   vybavovania bežnej korešpondencie,

-   zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,

-   nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,

-   vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

-   obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie prevádzkovateľa,

-   vypracovávania interných analýz a štatistík,

-   ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

-   plnenia ostatných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy:

 

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:

-   poskytovania služieb internetovej aukcie, v rámci ktorých sú spracúvané registračné údaje zadávateľa aukcie (vrátane údajov o štatutároch, splnomocnených a kontaktných osobách) a dotknutých osôb (účastníkov aukcie).

-   zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (internetová aukcia, príprava a uzatvorenie zmlúv, vystavovanie faktúr a evidencia platieb a ostatné súvisiace služby: napr. odhlásenie vozidla a pod.),

-   plnenia zmluvných vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou, resp. bola zmluva uzatvorená inou treťou osobou v prospech dotknutej osoby (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie tovaru alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich služieb),

-   riešenia reklamácií, podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zakúpeným tovarom alebo službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na:

-   registráciu na internetovej stránke aukčného portálu a to najmä prihlasovacie údaje (meno, heslo) a kontaktné údaje.

-   a uzatvorenie a plnenie zmluvy a to najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje kontaktných / splnomocnených osôb, údaje o platbách a údaje v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie súvisiacich služieb (v rozsahu súhlasov, plnomocenstiev a zmluvných dojednaní atď.)

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, v rozsahu nevyhnutnom na registráciu na aukčnom portáli a plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytnuté, môže to mať za následok neumožnenie účasti v aukcií a neuzatvorenie zmluvného vzťahu, alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy, resp. poskytnutia súvisiacich služieb.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov po skončení zmluvného vzťahu a to najmenej 5 rokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

Osobné údaje registrovaných fyzických osôb sú v rámci internetového aukčného portálu uchovávané po dobu 1 roka Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie užívateľského konta. Ak dotknutá osoba požiada o výmaz užívateľského konta berie na vedomie, že jej nebude umožnené zúčastňovať sa aukcií na internetovom aukčnom portáli, resp. nebude možné s ňou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje registrovaných podnikateľov sú uchovávané do doby, kým registrovaný podnikateľ nepožiada o zrušenie užívateľského konta.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: tretej osobe, v ktorej mene alebo pod záštitou ktorej sa aukcia vykonáva, súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, poskytovateľom súvisiacich služieb (ak boli osobitne dohodnuté, napr. súvisiace s odhlásením vozidla, jeho financovania a pod.) poštový podnik, advokáti a ďalšie tretie strany, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení sprostredkovatelia.

 


 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

 

V rámci zákonnej povinnosti sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:

-   zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je prevádzkovateľ povinný viesť v súlade s ustanoveniami Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutnom na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie žiada). Osobné údaje sú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

-   odhlásenia vozidla z evidencie motorových vozidiel, ak prevádzkovateľ predáva vydražené vozidlo.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Policajný zbor SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

 

spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

 

Na základe udeleného súhlasu dotknutou sú osobné údaje spracúvané predovšetkým na účely vymedzené konkrétnym súhlasom.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná prevádzkovateľovi údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu počas platnosti príslušného súhlasu, prípadne do jeho odvolania. Po skončení platnosti súhlasu nebude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na účel vymedzený predmetným súhlasom dotknutej osoby.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: súhlasom definované tretie strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane a poverení sprostredkovatelia.

 

spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany:

 

Prevádzkovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu  alebo oprávneného záujmu tretej strany spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na ich vybavenie a na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa (spravidla 2 roky).

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Poštový podnik, kuriér, ďalšie tretie strany v súvislosti s účelom korešpondencie a poverení sprostredkovatelia.

monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami na účely zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Vyhotovené kamerové záznamy sa uchovávajú počas lehoty 14 dní.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

monitorovania verejnosti neprístupných priestorov (zázemia objektov, verejnosti neprístupné priestory autobazáru a pod.) kamerovými systémami na účely zabezpečenia, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa. Vyhotovené záznamy sú uchovávané po dobu 14 dní.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom prevádzkovateľ stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo je lehoty uchovávania sú nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým príjemcom v súvislosti s využitím uchovávaného dokumentu alebo záznamu (napr. kontrolné a dohľadové orgány, súdy a orgány činné v trestnom konaní a pod.) a poverením sprostredkovateľom.

riešenia škôd a poistných udalostí. Osobné údaje sú uchovávané po dobu po dobu doriešenia poistnej udalosti. Dokumenty súvisiace s účtovnou agendou prevádzkovateľa sú následne uchovávané 10 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti, poisťovňa a poverení sprostredkovatelia.

obchodno-marketingovej komunikácie ak vie prevádzkovateľ preukázať vzťah s dotknutou osobou.  Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané, pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku.

propagácie prevádzkovateľa formou zverejnenia fotografií, video záznamov a propagačných materiálov, pričom nie je zámerom prevádzkovateľa vyhotovovať a zverejňovať podobizne konkrétnych dotknutých osôb, ale propagovať svoje podnikateľské činnosti dokumentovaním priebehu podujatí. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať voči zverejneniu predmetnej podobizne alebo nahrávky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje že nebude v rámci tohto účelu spracúvania neoprávnene zasahovať do práv dotknutých osôb.

vypracovávania interných analýz a štatistík prevádzkovateľa, ktoré spravidla tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

 

aké sú práva DOTKNUTEJ osoby pri spracúvaní jej osobných údajov?

 

Dotknutá osoba má právo:

-  na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

-  získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

-  požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

-  požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

-  namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

-  požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

-  dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

-  kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

-  požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;

-  podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

-  podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

ü  písomne na adrese: St. Patrick Holding s.r.o., Hraničná 16, 821 05 Bratislava

ü  elektronicky na adrese: info@saaauction.sk

 

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je na vyžiadanie zverejnený na: info@saaauction.sk

 

V Bratislave dňa 01.01.2019